top of page

Wet Bevordering Speur- & Onderzoekswerk

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de

Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige

kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk

(S&O) compenseert. In de praktijk betekent dit dat u

minder loonheffing afdraagt. Op deze manier stimuleert de

Nederlandse overheid de innovatiecapaciteit van het

bedrijfsleven.

Wij helpen u graag met het subsidieproces!

Bij Plus Projects hebben de consultants, naast de nodige

kennis met betrekking tot de subsidiespelregels, veel technische kennis in huis. Dit betekent dat wij niet alleen het subsidieproces goed kunnen begeleiden, ook helpen wij u graag bij het inrichten van een duurzame en voor u praktische innovatiestrategie. Onze consultants helpen u bij het structureren van uw S&O-projecten en verzorgen de planning, communicatie en afhandeling van uw subsidie-aanvraag. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de inhoud van uw innovatieprojecten en zorgeloos gebruik maken van de WBSO-subsidie. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze consultants!

E-mail: Info@plusprojects.nl

Telefoon: (+31) 70 - 301 2420

Wedsite: www.plusprojects.nl

Direct contact met één van onze consultants: Wie wij zijn

Wat u moet weten:

Om in aanmerking te komen voor WBSO-voordeel dient u een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze aanvraag bevat een omschrijving van uw

project en enkele specifieke vragen die u dient

te beantwoorden.

Ook geeft u een inschatting van het aantal

S&O-uren dat u (of uw werknemers) aan het project denkt te gaan besteden, alsmede de eventuele bijbehorende kosten en uitgaven voor de uitvoering van het project.

 

Als uw aanvraag volledig is zal de RVO deze inhoudelijk beoordelen, waarna u een beschikking krijgt voor (een gedeelte van) het aangevraagde.

Hieronder vindt u een korte toelichting over de WBSO aan de hand van een aantal stappen gebaseerd op het indienen van een WBSO-aanvraag. Voor verdere informatie kunt u de E-guide op deze website raadplegen of contact opnemen met de consultants van Plus Projects, wij helpen u graag verder.

Stap 1: U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken:

U bent van plan S&O te gaan verrichten en uiteraard is één van de afwegingen die u maakt de kosten voor het project. De WBSO verlaagt de kosten voor technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) en ontwikkeling, ook als het project mislukt. Vrijwel iedere ondernemer kan een WBSO-aanvraag indienen voor S&O-werk, ongeacht de grootte van uw bedrijf. Alleen publieke kennisinstellingen zijn uitgesloten van de WBSO.

Er zijn twee soorten projecten waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

  • Ontwikkeling van:

    • Technisch nieuwe producten of (productie)processen

    • Technisch nieuwe programmatuur

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO).

Wilt u meer weten over waar uw projecten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de WBSO? Kijk dan bij "projectkwalificatie" of neem contact op met één van onze consultants voor een vrijblijvend gesprek.

2. De uitvoering van het project

Als de WBSO-aanvraag is ingediend kunt u beginnen met de uitvoering van uw project.

Voor de WBSO is het verplicht een projectadministratie bij te houden gedurende de looptijd van uw project. Deze projectadministratie is vormvrij en kunt u dus op een voor u geschikte manier vormgeven. Aan de inhoud van de administratie zitten wel eisen verbonden. Zo moet u de gemaakte uren per project bijhouden, eventuele gemaakte kosten en uitgaven bij de juiste projecten administreren en moet de projectvoortgang inzichtelijk en overzichtelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat de WBSO niet alleen de financiële aspecten van uw project kan verlichten, maar ook als een template gebruikt kan worden voor het bijhouden van een goede projectadministratie. Zo slaat u twee vliegen in één klap. Als u meer wilt weten over de eisen van de projectadministratie kunt u op de onderstaande knoppen klikken.

Als er tijdens de uitvoering (noodgedwongen) wijzigingen plaatsvinden aan het project en u meer uren, kosten of uitgaven verwacht te maken, kunt u een vervolgaanvraag doen. Hierin kunt u de voortgang van uw project updaten en een ophoging van uren, kosten en uitgaven aanvragen.

3. Beoordeling door de RVO

Na het indienen van een aanvraag toetst de RVO uw aanvraag eerst op volledigheid. Mocht de aanvraag niet volledig zijn krijgt u éénmalig de kans om aanvullende gegevens te verstrekken. Is de inhoud volledig dan zal de RVO deze inhoud beoordelen. Wanneer uw aanvraag compleet is ontvangt u hiervan een bevestiging. 

Tijdens de inhoudelijke beoordeling toetst een RVO-beoordelaar de opgevoerde projecten, inclusief eventuele kosten en uitgaven, aan alle relevante wet- en regelgeving. Mocht de beschrijving onvoldoende informatie geven over het project en/of de kosten en uitgaven dan kan de beoordelaar u vragen stellen ter verduidelijking.

4. Beschikking en S&O-verklaring

Als alle informatie aangeleverd is neemt de RVO een beslissing over uw aanvraag. Deze beslissing wordt vastgelegd in een beschikking, inclusief een zogenaamde S&O-verklaring als de aanvraag (gedeeltelijk) positief wordt beoordeeld. De S&O-verklaring bevat een overzicht van de toegekende uren en eventuele kosten en uitgaven. Bij eventueel niet toegekende projecten vindt u een toelichting voor de rede van afwijzing.

Ook bevat de S&O-verklaring het bedrag aan maximale S&O-afdrachtsvermindering dat u in de aanvraagperiode mag verrekenen op het loonheffingennummer dat op de S&O-verklaring staat vermeld. Meer informatie over de beoordelingsprocedure en het verwerken van de beschikking vindt u door op onderstaande knop te klikken.

5. Verantwoording en controle

Binnen drie maanden na het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring(en) betrekking heeft/hebben (dus uiterlijk 31 maart van het eerstvolgende kalenderjaar) doet u een mededeling over de gerealiseerde S&O-uren en de eventuele kosten en uitgaven aan de RVO. Deze mededeling is verplicht en het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een boete.

Op basis van deze mededeling kan de RVO een correctie-S&O-verklaring afgeven. Dit gebeurt als u minder S&O-uren, kosten en uitgaven heeft gerealiseerd dan u in eerste instantie heeft aangevraagd. 

Ook moeten de BSN's van de werknemers die aan WBSO-projecten hebben gewerkt in het eerstvolgende kalenderjaar worden aangeleverd. De RVO checkt aan de hand van deze BSN's het uurloon van de medewerkers en neemt een ongewogen gemiddelde om uw S&O-uurloon voor het volgende kalenderjaar te bepalen.

Ook kan de RVO uw bedrijf (achteraf) selecteren voor een controlebezoek. De RVO toetst tijdens deze controle de S&O-administratie van uw bedrijf (zie stap 2) naar aanleiding van de gemelde realisaties. Mochten hieruit gebreken in de administratie blijken kunt u ook op basis van deze controle een correctie-S&O-verklaring krijgen. In het ergste geval kan de RVO ook een boete opleggen, bijvoorbeeld bij totale afwezigheid van een administratie. U kunt meer lezen over de verantwoording en controle of bij vragen vrijblijvend contact opnemen met één van onze consultants door op de onderstaande knoppen te klikken.

LET OP:

U vraagt de WBSO altijd aan vóór aanvang van de werkzaamheden. Uren, kosten en uitgaven kunnen NIET met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Verwacht u een innovatief project? Neem hieronder contact op met uw consultant!

Korte WBSO-feiten: Aantal aanvragen

U kunt maximaal 4 WBSO-aanvragen indienen per kalenderjaar.

bottom of page